Smluvní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY SLUŽBY HODINOVÝ SOUSED

 1) Charakteristika služby Hodinový soused:
 1-1) Předmětem služby Hodinový soused (dále „Služba“), provozovanou  Final Brand s.r.o., je průběžné provádění souboru preventivních opatření,   směřujících k potlačení dojmu o opuštěnosti dočasně neobývaných objektů a dále provádění pravidelných vizuálních
 kontrol neporušenosti integrity těchto objektů.
 1-2) Služba nevstupuje do domu, pohybuje se pouze na pozemku svěřeného objektu.
 1-3) Předmětem služby Hodinový soused může být krátkodobé, resp. i dlouhodobé (průběžné) provádění i dalších písemně dohodnutých úkonů, resp. i dodávky řešení, zboží a služeb nad rámec standardní služby.
 1-4) Předmětem standardní služby Hodinový soused není aktivní ostraha svěřeného objektu.

 2) Seznámení Služby Objednatelem se specifiky objektu a písemná objednávka:
 2-1) Objednatel seznámí službu Hodinový soused se specifiky objektu, která mají relevantní souvislost s prováděním poskytované služby, při společné pochůzce po objektu.
 2-2) Domluvený rozsah požadovaných služeb a výše úhrady za poskytnuté služby budou specifikovány v písemné objednávce služby (dále Objednávka), podepsané zástupcem Služby a Objednatelem.
 2-3) Objednatel bude před podpisem Objednávky seznámen se zněním těchto Smluvních podmínek a jak je uvedeno v Objednávce, tyto Smluvní podmínky se stávají nedílnou součástí vzájemného obchodního vztahu, který je potvrzen podpisem objednávky poskytovatelem Služby na straně jedné a Objednavatelem na straně druhé.
 2-4) V případě Objednatelova dodatečného požadavku na prodloužení trvání průběhu služby, pošle objednatel (v nepřítomnosti) Službě požadavek formou SMS z telefonního čísla uvedeného v objednávce. Akceptace požadavku Objednatele bude pro Službu závazná, potvrdí-li Služba Objednateli formou SMS přijetí jeho požadavku. Stejným postupem – t.j. formou požadavku vyjádřeného SMS a jejím potvrzením SMS lze též rozšířit okruh požadovaných služeb o provádění nadstandardních úkonů nad rámec písemné Objednávky.
 2-5) Objednatel předá Službě klíče od vstupu na pozemek a od poštovní schránky, resp. i případné další prostředky a pomůcky, které bude Služba podle domluvy o rozsahu poskytovaných služeb pro plnění předmětu Objednávky potřebovat. O předání klíčů bude proveden písemný záznam.
 2-6) Objednatel zajistí, aby se v prostoru svěřeného objektu po dobu trvání objednané služby nevyskytovala žádná nebezpečná domácí a užitková zvířata.
 2-7) Objednatel upozorní Službu i na případné jiné potenciální zdroje nebezpečí, které se nalézají v objektu, nebo v jeho blízkém okolí a jsou objednateli známy.
 2-8) Objednatel garantuje dosažitelnost objektu po veřejné komunikaci pro osobní vozidla.
 2-9) Služba je oprávněna v prostoru, kterého se výkon služby týká, pořizovat audiovizuální záznam pro účely interní kontroly práce a stavu prostoru.
 2-10) Služba je povinna zachovávat diskrétnost a nesdělovat třetí straně žádné informace a poznatky, získané v rámci plnění služeb pro Objednatele.

 3) Rozsah a průběh Služby Hodinový soused:
 3/a ) Služba Hodinový soused „STANDARD“:
 3/a-1) Služba v období vymezeném Objednávkou navštěvuje svěřený objekt (dále „Návštěva objektu“) s pravidelností, která je stanovena příslušným programem podle Objednávky, vstoupí na pozemek a na jeho území se pohybuje po dobu cca 15 minut.
 3/a-2) Služba v rámci každé Návštěvy objektu provede vizuální kontrolu neporušenosti integrity objektu. V případě, že Služba shledá příznaky závažného porušení integrity objektu, bude o tom bez prodlení informovat Objednatele formou zaslání SMS. Služba případně zajistí i provedení dalších nezbytných opatření, bude-li takto uvedeno v Objednávce (nadstandard).
 3/a-3) Služba v rámci každé Návštěvy objektu zajistí výběr poštovní schránky a bezpečné uložení jejího obsahu. Uložené poštovních zásilky předá Služba Objednateli při vypořádání smluvního vztahu. V případě, že tak bude výslovně uvedeno v Objednávce, (nadstandard) odešle formou SMS Objednateli informace o doručení zásilek od Objednávkou definovaného okruhu odesilatelů, nebo i jiné požadované informace podobného charakteru.
 3/a-4) Služba v rámci Návštěvy objektu bude v případě předchozí domluvy s objednatelem provádět jednoduché manipulace s vybavením objektu po jeho území, směřující k navození dojmu neopuštěnosti objektu.
 3/a-5) Služba provedení každé Návštěvy objektu zdokumentuje digitální fotografií objektu, opatřenou automatickým záznamem data a času. Fotografie slouží výhradně k dokumentaci domluvených aktivit pro účely vypořádání provedené služby.
 3/a-6) Pracovníci Služby budou při vstupu do svěřeného objektu vždy vybaveni průkazem Služby, opatřeným pracovníkovou fotografií.
 3/b ) Služba Hodinový soused „NADSTANDARD“:
 3/b-1) Služba může jako nadstandard zajišťovat pro objednatele provádění i dalších zde neuvedených úkonů v rozsahu, který bude specifikován v Objednávce.
 3/b-2) Objednatel uhradí službě provádění těchto nadstandardních úkonů mimo rámec úhrady služby Standard podle pravidel účtování služby Nadstandard, to zn. hodinovou sazbou podle ceníku uvedeného na stránkách Služby www.hodinovysoused.cz. Objednatel vedle hodinové sazby uhradí Službě i případné další výdaje  přiměřené výše, které služba musela nezbytně vynaložit pro plnění Objednavatelova zadání.
 3/b-3) V případě, že objednatel formou SMS dodatečně pověří Službu plněním úkolů, které přesahují rozsah služby Standard, bude Objednatel akceptovat účtování nadstandardních služeb podle pravidel „Nadstandard“.
 3/b-4) Ve výjimečných případech mohou být předem písemně domluvena jiná pravidla účtování úhrady poskytovaných služeb.

 4) Vypořádání provedených služeb:
 4-1) Po uplynutí termínu provádění objednaných služeb Služba Objednateli předá - oproti provedení hotovostní úhrady - svěřené klíče od objektu, nashromážděné poštovní zásilky a případné ostatní svěřené prostředky. Objednatel přijímá povinnost uhradit za odebrané služby platbu dle ceníku, určení položek a výše částky ve vyúčtování Služby. Výsledná cena určená ve vyúčtování je závazná. V případě neuhrazení ceny v termínu vypořádání bude účtována smluvní pokuta ve výši 100 Kč/den.
 4-2) Nadstandardní úkony, které služba z pověření Objednatele provede, budou uhrazeny nad rámec úhrady standardní služby. Úhrada nadstandardních úkonů bude provedena zároveň s úhradou standardních služeb (byly-li souběžně prováděny).
 4-3) Úhrada provedených standardních služeb, i dohodnutých nadstandardních úkonů a nezbytných výdajů, bude Objednatelem provedena v hotovosti v rámci vypořádání nejpozději do pěti kalendářních dnů od dokončení provádění objednaných služeb, nebo průběžně v písemně dohodnutých termínech při dlouhodobém průběhu služby.

Aktuálně

26. 6. 2013

Statistika: V roce 2012 vykradeno v ČR 5.479 rod.domů = škoda 280 mil.Kč. Ve SČ kraji za 1- 4/2013 = vykradeno již 1.340 rod.domů!

31. 5. 2013

Časopis Kurýr v čísle 6 uveřejnil článek o aktivitách služby Hodinový soused.

30. 5. 2013

Zprovoznili jsme internetové stránky této služby na www.hodinovysoused.cz

1. 4. 2013

Se zkušenostmi z neveřejného provozu jsme pro Vás spustili i veřejnou nabídku služeb Hodinový soused.